Provozní řád útulku pro psy Města Skuteč

 


Provozovatel:  Město Skuteč, Palackého nám.133, 539 73 Skuteč, IČ: 00270903

 

 

Čl. I.

 

Všeobecná ustanovení

 

        1. Útulek pro psy (dále jen útulek) slouží k dočasnému umístění   prokazatelně 

 

            nalezených, opuštěných, toulavých  psů odchycených na katastrálním území města  

 

            Skuteč po dobu, než-li se zajistí jejich vrácení majiteli nebo adopce.

 

        2. Provozní kapacita útulku je 5 psů, kapacitu lze rozšířit přistavením dalších kotců až na

 

            15 psů.

 

        3. Provoz útulku zajišťují odborně způsobilí, příp. poučení ošetřovatelé.

 

        4. Vstup do útulku mají povoleny osoby, zajišťující jeho provoz a kontrolní orgány.

 

            Zákaz vstupu do útulku platí pro děti. (Vyjma exkurzí  za přítomnosti odpovědné

 

            osoby).

 

        5.  Při prokázaném zneužití účelu, pro který byl útulek zřízen (záměrné odevzdání

 

             zvířete ve snaze se jej zbavit), bude úhrada nákladů spojených s dočasným umístěním

 

             zvířete vymáhána od stávajícího majitele (90Kč/pes a den).

 

       6.  Zvířatům v útulku musí být poskytnuta maximální chovatelská a veterinární péče

 

            s  důsledným karanténním opatřením.

 

       7.   Každý kotec musí být označen identifikačním číslem, popř. doplňkovým symbolem

 

             (izolační kotce, karanténní kotce).

 

 

Čl.II.

 

Příjem zvířat do útulku

 

 1. Za příjem zvířete zodpovídá provozovatel, který odpovídá za dodržení všech souvisejících právních předpisů.
 2. Osoba, která předává zvíře do útulku musí prokázat svoji totožnost (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas) a dále musí doložit potvrzení, že zvíře je do útulku umisťováno se souhlasem zástupce samosprávy příslušné obce či příslušníků městské policie. Se zvířetem bude předán předávací protokol.
 3. Zvířata, která vyžadují akutní ošetření, budou do útulku předána po ošetření lékařem a průvodní zprávou (útulek nemá pohotovostní službu).
 4. Nově přijatá zvířata budou zapsána do hlavní evidence, přidělí se jim evidenční číslo, aby byla zajištěna možnost jejich dokonalé identity (popis exteriéru, zvláštních znaků zvířete). Dále je možné zvíře vyfotografovat, fotografie pak bude uložena do alba nalezených zvířat, které zároveň bude sloužit k nabídce.
 5. Přijatá zvířata budou podrobena veterinární prohlídce a provedena kontrola zdravotního stavu veterinárním lékařem, nejpozději do 7 dnů , dovoluje-li to aktuální stav zvířete. Poznatky o zdravotním stavu budou zaznamenány do veterinární evidence.
 6. Zvířata silně znečištěna budou ošetřovateli mechanicky očištěna, osprchována, osušena a ponechána v karanténním kotci.
 7. V případě nutnosti (poraněné zvíře) je ihned přivolán dozorem pověřený veterinární lékař, který provede vyšetření a ošetření zvířete, vydá pracovníkům útulku patřičné pokyny pro ošetření a léčení zvířete. Po přijetí do útulku se zvíře umístí do oddělení pro karanténovaná zvířata.

 

 

Čl. III.

 

Výdej zvířat z útulku

 

 1. Vyhledávání zvířete ustájeného v útulku se provádí na základě vedené evidence, popř. pomocí fotodokumentace, kterou předkládá provozovatel původnímu nebo novému majiteli.
 2. Výdej zvířete původnímu majiteli - jeho předání je limitováno důkazy o skutečném vlastnictví psa (průkaz původu, ověřitelné svědectví, reakce psa, foto psa, platný očkovací průkaz, atd.), po veterinárním vyšetření a za předpokladu úhrady nákladů spojených s dočasným umístěním psa v útulku.
 3. Výdej zvířete novým majitelům (do pěstounské péče) bude realizován:

 

 • zvíře musí být před vydáním vyšetřeno veterinárním lékařem,
 • se zvířetem bude předán očkovací průkaz (uvedena data vakcinací),
 • za podmínek stanovených protokolem o převzetí zvířete do pěstounské péče,
 • zvíře nesmí být předáno novému majiteli před uplynutí karanténní doby nebo nemocné,
 • osoba, která přebírá zvíře do pěstounské péče není povinna uhradit náklady spojené s dočasným umístěním zvířete v útulku.

 

Čl. IV.

 

Evidence

 

1. Evidenční kniha zvířete ( kdy a kde odchycen, foto, popis psa, kdy a komu vydán

 

    včetně adresy).

 

2. Evidence úniku zvířat z útulku.

 

3. Veterinární deník  (očkování, zbavení parazitů, odčervení, vet.zákroky apod.)

 

 

 

Čl. V.

 

Krmení , péče o psy a hygiena

 

1.  Dospělí psi kontrola a krmení nejméně 1x denně granule pro psy, příp. konzerva pro psy,

 

      pitná voda. Štěňata 3x denně granule pro štěňata, příp. konzerva pro psy, pitná voda.

 

     Venkovní teplota pod 0°C a nad 30°C (měřeno v kotcích) pitná voda nejméně 2x denně.

 

     Speciální dietní opatření určuje veterinární lékař.

 

2. Venčení (výběh) každý pes nejméně 30min. denně.

 

3. Nejméně 1x denně úklid kotců od moči a výkalů.

 

4. Nejméně 1x měsíčně dezinfekce kotců a psích bud (Savo apod.). Karanténní a Izolační

 

   kotec dezinfikován navíc po každém zvířeti. 

 

5. Každý nový pes bude nejprve umístěn do karanténního kotce na dobu nejméně 7 dnů. Při

 

     přijetí do  karantény bude provedeno zbavení parazitů příslušným sprejem a změřena

 

     teplota (v konenčíku). Do 7 dnů bude zajištěno veterinární vyšetření psa a povinná

 

     vakcinace proti vzteklině.  Teprve potom lze  psa umístit do nekaranténního kotce či předat

 

     k adopci.

 

6. Zvýšená pozornost u březích a kojících samic (častější kontroly).

 

7. Mimo pracovní dny ( o víkendu) zajišťují péči o psy službu konající strážníci Městské

 

   policie Skuteč.

 

 

 

Kontakty:

 

Odpovědná osoba: Mgr. Jiří Stuna, tel.: 731 557 489, email: jiri.stuna@skutec.cz

 

Smluvní veterinární lékař: MVDr. Josef Tabery, tel.: 607 659 092

 

Městská policie Skuteč: 731 557 507

 

Výdej psů majitelům a návštěvy po telefonické domluvě.

 

 

 

Přílohy:  Osvědčení odpovědné osoby- odborná způsobilost (+ rozsah školení)Podmínky adopce

 

Zvířata jsou vydávána osobám starším 18 let, zdarma bez poplatků, dle platných předpisů útulku. Při převzetí psa je s majitelem sepsána smlouva o převzetí zvířete, ve které se zavazuje, že zajistí zvířeti vyhovující životní podmínky, dostatek pohybu, základní hygienu a zdravotní péči a v případě onemocnění veterinární péči a po dobu 1 roku umožní kdykoliv kontrolu zvířete pracovníkovi útulku či inspektorovi příslušné veterinární správy. Prostřednictvím správce zvířete vrátí zvíře původnímu majiteli, pokud se tento do 6 měsíců od nálezu o zvíře přihlásí.

Tento bod vyplývá ze zákona, my se snažíme maximálně před takovou nepříjemností ochránit nového majitele, takže psi jsou vydáváni až po určité době pobytu na útulku, kdy je patrné, že původní majitel nemá snahu se o svého psa postarat. Nový majitel má právo psa do 1 roku vrátit z důvodů sociálních nebo pro nepřizpůsobivost psa v novém prostředí.

Smlouva:

Přebírající se zavazuje, že :

1)    Zajistí zvířeti na své náklady vyhovující životní podmínky, zejména dostatek vhodné stravy, stálou možnost napájení čerstvou vodou, dostatek pohybu, základní hygienu a zdravotní péči a v případě onemocnění veterinární péči.
2)    Zajistí pravidelné očkování zvířete proti infekčním chorobám.
3)    Odpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s držením zvířete v náhradní péči.
.
 
Po dobu 1 roku od nálezu zvířete :
 
1) Zabezpečí zvíře před únikem či odcizením. Nesmí ho prodat ani darovat. Únik ihned ohlásí útulku.
2) V případě zájmu svěřit zvíře do trvalé péče třetí osoby, ohlásí předem útulku totožnost této osoby.
3)    V případě, že se nebude moci ze závažných důvodů o zvíře starat, vrátí je zpět do útulku nebo bude postupovat jako v bodě 2.
4)    Prostřednictvím správce zvířete vrátí zvíře původnímu majiteli, pokud se tento do 6 měsíců od nálezu o zvíře přihlásí.
5)    Umožní kdykoliv kontrolu zvířete pracovníkovi útulku či inspektorovi příslušné veterinární správy.
 
Nový osvojitel bere na vědomí, že v případě porušení některého z výše uvedených závazků má správce právo po dobu 1 roku od nálezu zvířete přebírajícímu odebrat bez náhrady nákladů, které přebírajícímu v souvislosti s náhradní péčí o zvíře vznikly.

 

Zdroj: Městský útulek Jihlava


Kontakt

Město Skuteč
Palackého nám. 133, 539 73 Skuteč
469 326 483, 731 557 450, 731 557 557,
00270903
DIČ CZ00270903